Fejlkoblinger og uvedkommende vand

Ikast-Brande Spildevand A/S har registreret, at der findes store mængder uvedkommende vand i kloakken flere steder i Ikast-Brande Kommune. 
 
Uvedkommende vand kan skyldes flere ting, fx et sprunget vandrør eller utætheder/fejl i kloaksystemet. De store vandmængder er dyre både at pumpe og rense og skaber problemer i kloaksystemet andre steder.
 
Uvedkommende vand ”tager pladsen” i rørene og ved kraftig nedbør, hvor rørene allerede er fyldte, er dette et stort problem!
 
På billledet ses Præstelunden i Brande, hvor kloakdækslet er røget af pga. opstuvning i kloakken.
 
Der er tale om 2 forskellige problemstillinger:
 
1. Regn- eller drænvand på spildevandssystemet
 
Problemet skyldes ofte fejlkoblinger, hvor regnvand eller dræn er koblet på spildevandsledningen. Vandet kan også komme fra indsivende grundvand gennem gamle utætte rør.
 
Ved kraftig nedbør medfører dette opstuvning i spildevandssystemet, der ikke er dimensioneret til dette. Opstuvningen medfører indtrængende vand i huse/kældre og betyder, at dæksler springer af pga. højt vandtryk.
 
2. Spildevand på regnvandssystemet
 
Problemet skyldes fejlkoblinger, hvor spildevand er koblet på regnvandsledningen. Det belaster vandmiljøet, og betyder at toiletvand og papir og lign. ryger direkte i vandløbene i stedet for til rensningsanlægget. 
 
I samarbejde med Ikast-Brande Kommune er det blevet bestemt, at Ikast-Brande Spildevand skal undersøge omfanget af problemerne.
 
Dette foregår ved, at brønde og ledninger inspiceres, og vandmængder i tør- og regnvejr sammenlignes. Hvis der registreres ”mistænkelige” forhold fra en ejendom/område, placeres et tv kamera i hovedkloakken ved stikledningen, og der sprøjtes vand på taget af ejendommen. Kommer der vand i spildevandssystemet, er der konstateret en fejlkobling. 
 
Efterfølgende kontakter vi grundejer og orienterer om problemet, og der aftales skriftligt en rimelig tidshorisont til at løse problemet. Hvis dette ikke er muligt, videregives sagen til myndigheden, som efterfølgende udsteder et påbud til grundejeren.
 
Udbedringen afholdes af borgeren, da alle boligejere har pligt til at sikre sig, at kloaksystemet er i orden.
 
Hvis du vil vide mere om din kloak og kloakeringsprincipper, kan du læse mere på Ikast-Brande Spildevands hjemmeside. 
 
Følgende områder er udvalgt til undersøgelse:
 
Boest  
Fuglekvarteret i Nr. Snede  
Det spildevandskloakerede opland i Engesvang
Klovborg vest
 
Det forventes, at flere områder vil komme til senere.
 
Se mere om Nedsivning af regnvand i vores pjece.