Du er her

Ikast-Brande Spildevand A/S's organisation

Generalforsamling
Selskabet ejes 100% af Ikast-Brande Kommune. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed og holdes en gang om året (ordinær). I særlige tilfælde kan ejeren (Kommunen) vælge at afholde ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestyrelse
Den overordnede ledelse varetages af bestyrelsen og direktøren mens den daglige ledelse varetages af forsyningschefen.
Bestyrelsen betår af 7 medlemmer, hvoraf Ikast-Brande Kommunalbestyrelse udpeger 4, forbrugerne vælger 2 og medarbejderne vælger 1.

Direktion
Direktionen består af en direktør, som er udpeget af Ikast-Brande Kommune. 

Daglig ledelse
Forsyningschefen bistået af en driftsleder for renseanlæggene, en teamleder for entreprenørmedarbejderne, to ingeniører og en med-
arbejder, der varetager opgaverne med økonomi og administration.

Drift og vedligehold af renseanlæg, pumpestationer, bassiner og bygværker
Driften af de 3 renseanlæg varetages af driftslederen og 9 med-
arbejdere.

Drift og vedligehold af ledningsnettet samt renoveringer og nyanlæg
Arbejder vedrørende ledningsnettet varetages af teamlederen og 11 medarbejdere.

Projektering og opfølgning på igangværende projekter
Disse opgaver varetages af tre ingeniører, en teknisk designer samt eksterne rådgivere.

Økonomi/administration
Opgaven varetages af to medarbejdere samt tilkøbt assistance hos eksterne.

Du kan downloade vores organisationsdiagram her