Kloakarbejder i Claudisvej, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende 
område, jf figur 1. IBS’s arbejde pågår fra medio november 2021 til April 2022 
og udføres af IBS’s entreprenørafdeling. Projektet er et samgravningsprojekt, 
hvor fjernvarme- og vandforsyning samt vej og fortov efterfølgende fornyes.
 
Baggrunden for projektet er kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken 
forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand – Dette vil give en øget 
kapacitets i kloaksystemet og en mindsket risiko for oversvømmelser under 
skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger 
fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Arbejdet vil 
betyde, at gaderne i en kort periode spærres, og der vil således etableres og 
informeres om omkørsel i den forbindelse. De første arbejder vil primært være 
forundersøgelser og lokalisering og etablering af nye stik ledninger og 
skelbrønde og herefter vil hovedledninger i vejen blive udskiftet.
 
Der sættes nye skelbrønde ved eksisterende skelbrønd/kloakstik. Man er meget 
velkommen til at om koble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af eget 
kloaksystem. Der afmærkes på fortovet eller med afsætningspind hvor eks. 
stikledning er. Hvis anden placering ønskes, bedes i kontakte os hurtigst muligt.
 
Fotoregistrering og opsætning af vibrationsmålere
 
Under arbejdet kan der være risiko for, at der opstår skader på utilstrækkeligt 
funderede ejendomme. Under henvisning til byggelovens § 12, stk. 4 opfordrer vi 
hermed til, at du er opmærksom på en eventuel utilstrækkelig fundering af 
ejendommen, så du har mulighed for at tage forholdsregler inden, vi skal arbejde 
ud for din ejendom.
 
Inden arbejdet går i gang, foretager vi en udvendig fotoregistrering af eventuelle 
revner og skader på huse langs ledningstracéen i henhold til Lov om 
miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages, 
bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis du mener, der er 
specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning, vil det være muligt efter 
nærmere aftale at lave en indvendig fotografering.
 
Der vil på grund af anlægsarbejdet kunne opleves vibrationer. For at overvåge om 
vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader i normalt 
funderede bygninger, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, 
når vi passerer disse. Det vil ske løbende I perioden.
 
Typiske spørgsmål/svar:
 
- Økonomi? – IBS etablerer nye stik og brønde frem til skel. Grundejer 
afholder selv udgifter til separering på egen grund. Kontakt en autoriseret 
kloakmester for en vurdering af arbejdernes omfang og pris. 
- Jeg bor kun til leje? – Dette brev er sendt til både ejer og lejer. Som 
modtager må du dog meget gerne sikre dig, at brevet også er nået frem til 
ejer/lejer.
- Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte 
perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. 
Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
- Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt 
opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
- Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi 
opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger: www.ikast-brandespildevand.dk
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
 

Figur 1: Område hvor kloakken fornyes er markeret med rødt.