Kloakarbejder i Grønnegade/Frejasgade, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, jf nedenstående figur. Arbejdet pågår fra april 2021 til september 2021.

Arbejdet opstarter d. 6/4-21 ved Grønnegade 13 og bevæger sig mod Jens Holdgårdsvej.

Der vil blive spæret for gennemkørsel og parkering på vejen, forud herfor.

Ikast-Brande Kommune anviser gratis ubegrænset parkering i perioden på Nikolajsens Plads og Kildevej 5. Sieferts Plads vil fortsat have tidsbegrænset parkering.

Dette er vores andel af samgravningsprojektet 2021 mellem alle ledningsejere samt kommunens fortovsrenovering. Ikast-Brande Spildevand, Energi Ikast og Ikast-Brande Kommune vil arbejde periodevist i pågældende rækkefølge.

Baggrunden for projektet er kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand – Dette vil give en øget kapacitets i kloaksystemet og deraf mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Arbejdet vil betyde, at gaderne i en kort periode spærres, og der vil således etableres og informeres om omkørsel i den forbindelse. I de første par måneder vil arbejdet primært være forundersøgelser og lokalisering og etablering af nye stik ledninger og skelbrønde og herefter vil hovedledninger i vejen blive udskiftet.

Der sættes nye skelbrønde ved eksisterende skel­brønd/kloakstik ved hver ejendom. Man er meget velkommen til at om koble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af sit interne kloak. Der afmærkes på fortovet eller afsætnings pind hvor eks. stikledning er, hvis anden placering ønskes bedes i kontakte os hurtigst muligt for evt. at få den flyttet.

Kloak arbejdet udføres af Ikast-Brande Spildevand A/S’s egen entreprenørafdeling.

Opsætning af vibrationsmålere

Der vil på grund af anlægsarbejdet opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende I perioden.

IBS foretager en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse, som kan blive berørt af arbejderne i henhold til Lov om miljøbeskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages på din ejendom, eller at der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning og funderingsforhold, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage.

Typiske spørgsmål/svar:

  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opretholder gående adgang til alle tider.

Yderligere oplysninger: www.ikast-brandespildevand.dk

Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03

Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57

Kloakarbejder i Grønnegade/Frejasgade, Ikast