Kloakarbejder i Mindegade/Enghavevej, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende 
område, jf figur 1. IBS’s arbejde pågår fra marts 2022 til juni 2022 og udføres af 
IBS’s entreprenørafdeling.
 
Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. 
Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand. Dette vil 
give en øget kapacitet i kloaksystemet og en mindsket risiko for oversvømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der 
separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det 
eksisterende stik. Arbejdet vil betyde, at gaderne i en kort periode spærres, og 
der vil således etableres og informeres om omkørsel i den forbindelse. De første 
arbejder vil primært være forundersøgelser og lokalisering samt etablering af 
nye stik ledninger og skelbrønde. Efterfølgende vil hovedledninger i vejen blive 
udskiftet.
 
Der sættes nye skelbrønde ved eksisterende skelbrønd/kloakstik. Man er meget 
velkommen til at omkoble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af eget kloaksystem. Der afmærkes på fortovet eller med afsætningspind hvor eks. stikledning er. Hvis anden placering ønskes, bedes i kontakte os hurtigst muligt.
 
Fotoregistrering og opsætning af vibrationsmålere
 
Under arbejdet kan der være risiko for, at der opstår skader på utilstrækkeligt 
funderede ejendomme. Under henvisning til byggelovens § 12, stk. 4 opfordrer vi 
hermed til, at du er opmærksom på en eventuel utilstrækkelig fundering af ejendommen, så du har mulighed for at tage forholdsregler inden, vi skal arbejde ud for 
din ejendom.
 
Inden arbejdet går i gang, foretager vi en udvendig fotoregistrering af eventuelle 
revner og skader på huse langs ledningstracéen i henhold til Lov om miljø-
beskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages, 
bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis du mener, der er 
specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning, vil det være muligt efter 
nærmere aftale at lave en indvendig fotografering.
 
Der vil på grund af anlægsarbejdet kunne opleves vibrationer. For at overvåge om 
vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader i normalt 
funderede bygninger, opsætter vi vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi 
passerer disse. Det vil ske løbende i perioden.
 
Typiske spørgsmål/svar:
 
- Økonomi? – IBS etablerer nye stik og brønde frem til skel. Grundejer 
afholder selv udgifter til separering på egen grund. Kontakt en autoriseret 
kloakmester for en vurdering af arbejdernes omfang og pris. 
- Jeg bor kun til leje? – Dette brev er sendt til både ejer og lejer. Som 
modtager må du dog meget gerne sikre dig, at brevet også er nået frem til 
ejer/lejer.
- Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte 
perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. 
Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
- Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt 
opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
- Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi 
opretholder gående adgang til alle tider.
 
Yderligere oplysninger: www.ikast-brandespildevand.dk
Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57
 
 

Figur 1: Område hvor kloakken fornyes er markeret med rødt.