Kloakarbejder i Nørregade, Ikast

Ikast-Brande Spildevand A/S (IBS) skal forny kloaksystemet i pågældende område, jf figur 1. IBS’s arbejde pågår fra 24. april 2023 til juni 2023 og udføres af IBS’s entreprenørafdeling. Arbejdet vil foregå i samarbejde med øvrige ledningsejere (Energi Ikast mv) og Ikast-Brande Kommune.

Baggrunden for projektet er, at kloaksystemet er nedslidt og skal fornyes. Kloakken forberedes samtidig til separering af spilde- og regnvand. Dette vil give en øget kapacitets i kloaksystemet og en mindsket risiko for over­svømmelser under skybrud. I denne omgang er det kun vejvandet, der separeres fra, mens boliger fortsat vil kunne aflede regn- og spildevand i det eksisterende stik. Arbejdet vil betyde, at gaderne i en kort periode spærres, og der vil således etableres og informeres om omkørsel i den forbindelse. De første arbejder vil primært være forundersøgelser og lokalisering og etablering af nye stikledninger og skelbrønde og herefter vil hovedledninger i vejen blive udskiftet.

Der sættes nye skelbrønde ved eksisterende skel­brønd/kloakstik. Man er meget velkommen til at omkoble sit regnvand ved en eventuel fornyelse af eget kloak­system. Der afmærkes på fortovet eller med afsætningspind hvor eks. stik­ledning er. Hvis anden placering ønskes, bedes i kontakte os hurtigst muligt.

Fotoregistrering og opsætning af vibrationsmålere

Under arbejdet kan der være risiko for, at der opstår skader på utilstrækkeligt funderede ejendomme. Under henvisning til byggelovens § 12, stk. 4 opfordrer vi hermed til, at du er opmærksom på en eventuel utilstrækkelig fundering af ejen­dommen, så du har mulighed for at tage forholdsregler inden, vi skal arbejde ud for din ejendom.

Inden arbejdet går i gang, foretager vi en udvendig fotoregistrering af eventuelle revner og skader på huse langs ledningstracéen i henhold til Lov om miljø­beskyttelse § 87. Har du bemærkninger til at denne fotoregistrering foretages, bedes du kontakte mig hurtigst muligt og inden 14 dage. Hvis du mener, der er specielle forhold at tage hensyn til omkring din bygning, vil det være muligt efter nærmere aftale at lave en indvendig fotografering.

Der vil på grund af anlægsarbejdet kunne opleves vibrationer. For at overvåge om vibrationerne holder sig under det niveau, hvor de kan give skader i normalt funderede bygninger, opsætter vi derfor vibrationsmålere på udvalgte ejendomme, når vi passerer disse. Det vil ske løbende i perioden.

Typiske spørgsmål/svar:

  • Økonomi? – IBS etablerer nye stik og brønde frem til skel. Grundejer afholder selv udgifter til separering på egen grund. Kontakt en autoriseret kloakmester for en vurdering af arbejdernes omfang og pris.
  • Jeg bor kun til leje? – Dette brev er sendt til både ejer og lejer. Som modtager må du dog meget gerne sikre dig, at brevet også er nået frem til ejer/lejer.
  • Adgangsforhold? – Der vil altid være gående adgang til din grund. I korte perioder på ca. 1-2 uger vil der kunne være spærret for indkørsel. Entreprenøren kontakter dig i den forbindelse.
  • Renovation? – Entreprenøren kører din skraldespand til og fra et centralt opsamlingssted, såfremt der ikke er adgang til din grund.
  • Postomdeling? – Den er som udgangspunkt altid sikret ved at vi opret­holder gående adgang til alle tider.

Yderligere oplysninger: 

Ingeniør - Kenn Lange, 96 60 35 03
Entreprenørformand - Benny Madsen, 20 90 58 57

 

Figur 1: Område hvor kloakken fornyes er markeret med rødt.